How Debt Consolidation Works in the Philippines

17 views
0
0 Comments

Picture consolidating Debt #1, Debt #2, and Debt #3 into a single container. This container streamlines the three debts into one cohesive loan.

Within this container, you’ll receive a monthly invoice detailing a fixed payment amount. By consistently meeting this fixed monthly payment, you’re effectively addressing the combined debts stored within the container until the agreed-upon term concludes.

Isipin ito na ang paglalagay ng Utang #1, Utang #2, at Utang #3 sa isang kahon. Pagkatapos, ang solong kahong ito ay magiging nag-isa na utang.

Ang nabanggit na kahon ay maglalabas ng isang resibo na nagpapahayag ng isang tiyak na halaga na kailangan mong bayaran kada buwan. Kapag binayaran mo ang tiyak na halagang ito kada buwan, sa katunayan ay binabayaran mo ang tatlong utang na inilagay mo sa loob ng kahong iyon hanggang sa magtapos ang pinagkasunduang termino.

5/5 - (4 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 18/03/2024