What is Debt Consolidation?

117 views
0
0 Comments

Debt consolidation is the process of streamlining your financial obligations by merging multiple debts into a single payment. This can be accomplished through either a debt consolidation loan or by transferring existing credit card balances to another card, known as a balance transfer.

Ang Pagkakaisa ng Utang ay isang paraan ng pagpapadali ng iyong mga utang sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming utang together at pagpapabago sa kanila sa isang pagbabayad lamang. Maaari itong isagawa sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng isang loan para sa pagkakaisa ng utang o sa paglipat ng umiiral na utang sa ibang credit card, kilala rin bilang balance transfer.

5/5 - (2 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 18/03/2024