Pautang in English?

52 views
0
0 Comments

Paútang (pa·ú·tang – loan) ay ang proseso ng pagsasanla o pagsusuplay ng anumang uri ng ari-arian o kalakal, tulad ng salapi, kasangkapan, at iba pang kagamitang maaaring ipahiram. Ang konsepto ng paútang ay naglalaman ng pangako ng nagpapahiram na ibabalik ang hiniram na bagay o halaga sa takdang panahon, kadalasang kasama ang karagdagang bayad o interes. Ito ay isang pangkalahatang praktika sa pananalapi at ekonomiya, kung saan ang paútang ay maaaring isang paraan ng pagpapalawig ng kita o pondo para sa iba’t ibang layunin tulad ng pagnenegosyo, edukasyon, o pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga kondisyon at tuntunin ng paútang ay maaaring mag-iba-iba depende sa mga kasunduan at kasalukuyang kalagayan ng nagpapahiram at ng nagpapaútang.

Loan (Pautang): The process of lending anything such as money, tools, and other items. The concept of a loan involves the pledging or provision of any form of property or commodity, such as money or tools, that can be borrowed. The idea of a loan includes the commitment of the lender to return the borrowed item or amount within a specified period, often accompanied by additional fees or interest. It is a common practice in finance and economics, where loans can serve as a means of expanding income or funds for various purposes such as business ventures, education, or daily necessities. The terms and conditions of a loan can vary depending on the agreements and the current circumstances of both the lender and the borrower.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 26/11/2023